RODO

I. Obowiązek informacyjny dla klientów, potencjalnych klientów i ich pracowników.

W zawiązku z realizacją wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) przedstawiam informację dotyczącą okoliczności przetwarzania danych osobowych:

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Stephane Hervouin prowadzący działalność pod nazwą Inovagri.pl z siedzibą przy ul. Wiosennej 12, 62-023 Borówiec, kontakt pod adresem: info@inovagri.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I CZAS PRZETWARZANIA

 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji handlowych – sprzedaż: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegających na dążeniu do sprzedaży produktów i usług; dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia,
 • zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); dane będą przetwarzane do momentu rozwiązania umowy,
 • rozpatrywanie reklamacji i zapytań: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegających na dbaniu o jakość i wizerunek przedsiębiorcy, dane będą przetwarzane przez rok od złożenia reklamacji lub zapytania,
 • prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy
  o rachunkowości i innych dot. podatków; dane będą przetwarzane przez 5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego,
 • ściąganie należności: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegających na utrzymaniu płynności finansowej; dane będą przetwarzane do momentu pełnego rozliczenia,
 • dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy;dane będą przetwarzana przez okres przedawnienia który określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata),
 • marketing usług własnych: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
  z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorcy; dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej lub do momentu złożenia sprzeciwu,
 • marketing towarów obcych – partnerów: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegających na sprzedaży towarów i promowaniu partnerów gospodarczych; dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej lub do momentu złożenia sprzeciwu,
 • marketing (newsletter): przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na otrzymywanie informacji handlowej(art. 6 ust. 1 lit. a); dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu poczty, usług księgowych, usług prawnych i doradczych,  pocztowych i kurierskich, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, którzy świadczą usługi dla Inovagri.pl.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do nawiązania i utrzymania współpracy handlowej. Bez podania swoich danych, nie jest możliwe składanie zapytań ofertowych, zawierania umów czy ich wykonanie.

Źródłem pozyskania Pani/Pana danych, w przypadku gdy nie otrzymaliśmy ich od Pani/Pana są strony umowy lub osoby przez nie upoważnione do ich przekazania.

TWOJE PRAWA

W związku z tym, że Inovagri.pl przetwarza Twoje dane osobowe, masz prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
 5. wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych,
 6. przenoszenia danych osobowych (które są przetwarzane na podstawie umowy),
 7. wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

II. Obowiązek informacyjny dla dostawców, potencjalnych dostawców i ich pracowników.

W zawiązku z realizacją wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) przedstawiam informację dotyczącą okoliczności przetwarzania danych osobowych:

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest StephaneHervouin prowadzący działalność pod nazwą Inovagri.pl z siedzibą przy ul. Wiosennej 12, 62-023 Borówiec, kontakt pod adresem: info@inovagri.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I CZAS PRZETWARZANIA

 • nawiązywanie relacji handlowych– zakupy: przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegających na zakupie towarów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności; dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia,
 • zawarcie i wykonanie umowy kupna: przetwarzanie jestniezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); dane będą przetwarzane do momentu rozwiązania umowy,
 • składanie reklamacji, skarg, wniosków: przetwarzanie jestniezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegających na dbaniu o jakości dostaw; dane będą przetwarzane przez rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku,
 • prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej: przetwarzanie jestniezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy
  o rachunkowości i innych dot. podatków; dane będą przetwarzane przez 5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego,
 • dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami: przetwarzanie jestniezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy; dane będą przetwarzane przez 10 lat od zakończenia współpracy.

ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu poczty, usług księgowych, usług prawnych i doradczych,  pocztowych i kurierskich, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, którzy świadczą usługi dla Inovagri.pl.

Podanie danych jest dobrowolneale niezbędne do nawiązania współpracy handlowej. Bez podania swoich danych, nie możliwe jest składanie zapytań ofertowych, zawierania umów czy ich wykonanie.

Źródłem pozyskania Pani/Pana danych, w przypadku gdy nie otrzymaliśmy ich od Pani/Pana są strony umowy lub osoby przez nie upoważnione do ich przekazania.

TWOJE PRAWA

W związku z tym, że Inovagri.pl przetwarza Twoje dane osobowe, masz prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
 5. wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych,
 6. przenoszenia danych osobowych (które są przetwarzane na podstawie umowy),
 7. wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

III. Obowiązek informacyjny dla osób korespondujących

W zawiązku z realizacją wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) przedstawiam informację dotyczącą okoliczności przetwarzania danych osobowych:

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest StephaneHervouin prowadzący działalność pod nazwą Inovagri.pl z siedzibą przy ul. Wiosenna 12, 62-023 Borówiec, kontakt pod adresem info@inovagri.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I CZAS PRZETWARZANIA

 • rejestracja  korespondencji i udzielanie odpowiedzi: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – wywiązywaniu się z terminowego odpowiadania na pisma, terminowego realizowania płatności dla dostawców, dbania o jakość współpracy z kontrahentami
  i innymi stronami zainteresowanymi; dane będą przetwarzane przez 10 lat od nadania lub odebrania korespondencji,
 • dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami: przetwarzanie jestniezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy; dane będą przetwarzane przez 10 lat od zakończenia współpracy.

ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu poczty, usług księgowych, usług prawnych i doradczych,  pocztowych i kurierskich, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, którzy świadczą usługi dla Inovagri.pl.

Podanie danych jest dobrowolne ale koniecznie do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję.

TWOJE PRAWA

W związku z tym, że Inovagri.plprzetwarza Twoje dane osobowe, masz prawo do:

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
5) przenoszenia danych osobowych (które są przetwarzane na podstawie umowy),
6) wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

IV. Obowiązek informacyjny – obsługa wniosków o realizację praw

W zawiązku z realizacją wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) przedstawiam informację dotyczącą okoliczności przetwarzania danych osobowych:

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Stephane Hervouin prowadzący działalność pod nazwą Inovagri.pl z siedzibą przy ul. Wiosenna 12, 62-023 Borówiec, kontakt pod adresem info@inovagri.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I CZAS PRZETWARZANIA

 • obsługa wniosków realizacji praw podmiotów danych -na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja obowiązku ciążącego na administratorze w związku z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych; dane będą przetwarzane przez 10 lat od nadania lub odebrania korespondencji.
 • ewidencjonowaniu historii zgłoszeń zgodnie z zasadą rozliczalności oraz w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami -na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na zarządzaniu wnioskami o realizację praw; dane będą przetwarzane przez 10 lat od nadania lub odebrania korespondencji.

ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu poczty, usług księgowych, usług prawnych i doradczych,  pocztowych i kurierskich, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, którzy świadczą usługi dla Inovagri.pl.

Podanie danych jest dobrowolne ale koniecznie do realizacji praw podmiotu danych.

TWOJE PRAWA

W związku z tym, że Inovagri.pl przetwarza Twoje dane osobowe, masz prawo do:

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
5) przenoszenia danych osobowych (które są przetwarzane na podstawie umowy),
6) wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).